Images courtesy of
dermnetnz.org

QUIZ 4
Lipodermatosclerosis
Melasma
Milium
Morphoea
Necrobiosis lipoidica
Neurofibromatosis
Oral lichen planus
Paget disease
Pilar cyst
Pityriasis alba
Pretibial myxoedema
Sebaceous hyperplasia
Supernumerary nipple
Tendon xanthomata
Xanthelasma
For more revision for GP examinations,
sign up now to the AKT question bank.
previous arrow
next arrow
Slider